นายชลอ  คชาประดิษฐ์
นายกสมาคมฯ
นายระพินทร์  สุวรรณธัช
อุปนายกสมาคม
นายนิวาส  ธาตุอินจันทร์
นายทะเบียนสมาคม
นางฉวีวรรณ  ตุนาโป่ง
เหรัญญิกสมาคม
นายบรรยงค์  สมฤทธิ์
เลขานุการสมาคม
นางนลินี  กิติน่าน
กรรมการสมาคม
นางสาวพูนศิริ  วิทามงคล
กรรมการสมาคม
นางสาวดารารัตน์  วงค์สถาน
กรรมการสมาคม
นางสาวเรณู  อุตรชัย
กรรมการสมาคม
นายจรูญ  ศรีอ้าย
กรรมการสมาคม
นายประวิทย์  ก้อนสุรินทร์
กรรมการสมาคม
นายนพดล  สุริยะสาร
กรรมการสมาคม
นายอุทัย  ใจคำปัน
กรรมการสมาคม
นางประภาพรรณ  บุญวงค์
กรรมการสมาคม
นางศรีลา  โพธิวงค์
กรรมการสมาคม
นายสวัสดิ์  อินแถลง
ที่ปรึกษา
นายสกุล  หล้าปาวงค์
ที่ปรึกษา