นายชลอ  คชาประดิษฐ์
นายกสมาคมฯ
นายอุทิศ  ขัติวงษ์
อุปนายกสมาคม
นายนิวาส  ธาตุอินจันทร์
นายทะเบียนสมาคม
นางฉวีวรรณ  ตุนาโป่ง
เหรัญญิกสมาคม
นายประพันธ์  อูปเงิน
เลขานุการสมาคม
นางสาวเรณู  อุตรชัย
กรรมการสมาคม
นายบรรยงค์  สมฤทธิ์
กรรมการสมาคม
นายจรูญ  ศรีอ้าย
กรรมการสมาคม
นายสมบัติ  ชมภูชัย
กรรมการสมาคม
นายสมัคร  มูลประการ
กรรมการสมาคม
นางประภาพรรณ  บุญวงค์
กรรมการสมาคม
นางศรีลา  โพธิวงค์
กรรมการสมาคม
นางนลินี  กิติน่าน
กรรมการสมาคม
นางสาวพูนศิริ  วิทามงคล
กรรมการสมาคม
นางสาวดารารัตน์  วงค์สถาน
กรรมการสมาคม
นายสวัสดิ์  อินแถลง
ที่ปรึกษา
นายสกุล  หล้าปาวงค์
ที่ปรึกษา