นายอุทิศ  ขัติวงษ์
นายกสมาคมฯ
นายประพันธ์  อูปเงิน
อุปนายกสมาคม
นายอุทัย  ใจคำปัน
นายทะเบียนสมาคม
นางฉวีวรรณ  ตุนาโป่ง
เหรัญญิกสมาคม
นางประภาพรรณ  บุญวงค์
เลขานุการสมาคม
นางสาวอริศรา  กังแฮ
กรรมการสมาคม
นางศรีลา  โพธิวงค์
กรรมการสมาคม
นางนลินี  กิติน่าน
กรรมการสมาคม
นางสาวพูนศิริ  วิทามงคล
กรรมการสมาคม
นางสาวเรณู  อุตรชัย
กรรมการสมาคม
นายสวัสดิ์  อินแถลง
ที่ปรึกษา
นายสกุล  หล้าปาวงค์
ที่ปรึกษา