รายนาม
ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและนายกสมาคม
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ปี

รายชื่อ ตำแหน่ง  

พ.ศ. 2525

นายสุรินทร์  สุธาชัย ประธานกรรมการ  

พ.ศ. 2526

นายจรัส  สัตยารักษ์     ประธานกรรมการ  

พ.ศ. 2530

นายปรุง  พวงนัดดา ประธานกรรมการ  

พ.ศ. 2533

นายยุทธชัย  อุตมา ประธานกรรมการ  

พ.ศ. 2536

นายเกียรติ  อัมพรายน์ ประธานกรรมการ  

พ.ศ. 2540

นายสุริยา รัตนไตร ประธานกรรมการ  

พ.ศ. 2544

นายประสงค์ เทพศิริ ประธานกรรมการ  
พ.ศ. 2545 นายสอาด  พรหมน้อย ประธานกรรมการ  
  นายจรูญ  วงค์คำ    รองประธานกรรมการ  
  นายภูสิทธิ์  พรมตัน   รองประธานกรรมการ  

พ.ศ. 2549 – 2559

นายอำพล  คนเที่ยง นายกสมาคม  

พ.ศ. 2559 – 2563

นายสกุล  หล้าปาวงศ์ นายกสมาคม  
พ.ศ. 2563 - 2563 นายจรูญ  วงค์คำ นายกสมาคม  
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน นายชลอ  คชาประดิษฐ์ นายกสมาคม  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2567

เสียชีวิต
24 ราย

สมาชิกเดือน มิถุนายน 2567
10,417 คน

ยอดชำระเดือน มิถุนายน 2567
480 บาท