สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2565

เสียชีวิต
23 ราย

สมาชิกเดือน ธันวาคม 2565
10,801 คน

ยอดชำระเดือน ธันวาคม 2565
460 บาท