กำลังอัพเดทข้อมูล..
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2565

เสียชีวิต
22 ราย

สมาชิกเดือน กันยายน 2565
10,855 คน

ยอดชำระเดือน กันยายน 2565
440 บาท