นางธันวา  ว่องชิงชัย
ที่ปรึกษา
นายสรชัช  ภิระเสาร์
ผู้ตรวจสอบการดำเนินการสมาคม
นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทรคณา
ผู้ตรวจสอบการดำเนินการสมาคม