สิทธิของสมาชิก
ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 21 สมาชิกมีสิทธิดังต่อไปนี้
1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการและเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำหรืองดเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ของสมาคม
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อบริหารงานสมาคมรวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง
3. ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการดำเนินการของสมาคม ในวันเวลาเปิดทำการ
4. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 50 คน หรือจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้
5. ร้องขอต่อนายทะเบียนให้สั่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกันหรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
6. ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอคัดรายงานและรับรองสำเนาเอกสารของสมาคมจากนายทะเบียน
7. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอนายทะเบียน สั่งให้เลิกสมาคมพร้อมด้วยเหตุผล หรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม
8. แสดงความจำนงต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเป็นผู้ชำระบัญชีในกรณีที่สมาคมต้องเลิกตามมติที่ประชุมใหญ่
9. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อ แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชำระบัญชีที่ได้ตั้งไว้
10. อุทธรณ์ต่อสมาคม กรณีคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ

หน้าที่ของสมาชิก
ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 22 สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของสมาคม
2. ชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปชำระเงิน
3. แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรือวัน เดือน ปีเกิด ต่อสมาคม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคล ผู้จัดการศพ หรือผู้รับเงินสงเคราะห์

การระบุสิทธิการรับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว
สมาคมจะจ่ายค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์และหรือเป็นผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
1. สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
2. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
3. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
4. ปู่ ย่า ตา ยาย
5. ลุง ป้า น้า อา
6. ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู
ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพ หรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจจัดการศพของสมาชิกได้ หรือไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ บุคคลตาม ข้อ 1 – ข้อ 6 อาจยื่นคำร้องต่อสมาคมเพื่อขอเป็นผู้จัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคลดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกับฐานานุรูปและศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ
ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคล ใน ข้อ 1 – ข้อ 6 ตามลำดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ลำดับก่อน ย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลำดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในลำดับเดียวกัน  หลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน

การระบุ การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการระบุทายาทผู้รับผลประโยชน์
1. สมาชิกสามารถระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงินค่าจัดการศพและหรือเงินสงเคราะห์ครอบครัวไว้ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้
2. กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในการสมัครครั้งแรก สามารถ ขอยื่นระบุได้ในภายหลัง
3. ผู้ที่จะเป็นผู้ที่ถูกระบุ จะต้องเป็นบุคคลที่กำหนดไว้ตามข้อ 23 (1) – (6) แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

การจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว
1. จ่ายค่าจัดการศพ ไม่เกิน 50,000 บาท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
2. จ่ายค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนา 1,000 บาท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
3. จ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก
สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และตามที่คณะกรรมการประกาศ

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์
สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
1. สำเนาใบมรณบัตร    จำนวน    3   ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านประทับตราว่า ตาย     จำนวน     2   ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน     2   ฉบับ
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)    จำนวน     2   ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)    จำนวน     2   ฉบับ

ผู้จัดการศพ/ผู้ได้รับการระบุให้มีสิทธิ์รับเงิน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน    2   ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน     2   ฉบับ
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)    จำนวน     2   ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)    จำนวน     2   ฉบับ
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย    จำนวน  1   ฉบับ

 
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2563

เสียชีวิต
14 ราย

สมาชิกเดือน สิงหาคม 2563
11,065 คน

ยอดชำระเดือน สิงหาคม 2563
280 บาท

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 35
เข้าชม เมื่อวาน 93
เข้าชม เดือนนี้ 1,201
เข้าชม ดือนก่อน 2,487
เข้าชม ปีนี้ 19,586
เข้าชม ปีก่อน 11,053